List do Przewodniczącego PE

przestrzeń robocza formułowania listu do Przewodniczącego PE

Panie Przewodniczący,
Szanowny Panie Premierze,

Zwracamy się do Pana w nieobcej Panu sprawie. Za zamkniętymi drzwiami UE, USA, Japonia i inne państwa negocjują układ ACTA - Anti-Counterfeiting Trade Agreement. Budzi nasz niepokój, że wbrew nazwie Układ o Zwalczaniu Podrabiania w Handlu nie będzie ograniczony do zwalczania fałszowania towarów, gdyż podrabianie rozumie się w nim wyjątkowo kreatywnie. Układ ma np. zawierać rozdział odnoszący się do Internetu, a nie wykluczone, że przyjęty w nim sposób traktowania roszeń patentowych spowoduje iż patenty (np. na oprogramowanie) udzielone w krajach trzecich będą mogły być egzekwowane w państwach nieuznających takich patentów.

Parlament Europejski jest instytucją wyjątkowo zasłużoną dla uczynienia stanu negocjacji oficjalnie znanym. Jeszcze przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony Parlament dwukrotnie - 18 grudnia 2008 i 11 marca 2009 - wystąpił o udostępnienie dokumentów ACTA. Rada UE i Komisja Europejska nie uczyniły tego. Dopiero wejście w życie nowego Traktatu i rezolucja Parlamentu z 10 marca 2010 doprowadziły do oficjalnego ujawnienia części dokumentów negocjacyjnych.

Obecnie na pierwszy plan wychodzi kwestia szerszej debaty na temat treści i sensu przygotowywanego porozumienia. Stąd znaczenia nabrała inicjatywa w postaci Deklaracji Pisemnej WD12/2010 o braku przejrzystego procesu negocjowania i potencjalnie budzącej zastrzeżenia treści ACTA, która mogłaby być wstępem do działań pozwalając Parlamentowi sformułować podstawowe warunki akceptowalnego układu. Niepokoi, że do połowy czerwca tylko 6 polskich posłów opowiedziało się za tą deklaracją, choć termin jej podpisywania upływa już 8 lipca.

Kiedy rok temu Parlament przyjmował poprawkę pozwalającą na odcinanie od Internetu dopiero po procedurze sądowej polscy posłowie przodowali w poparciu stanowiska postulowanego przez obywateli.
1. Poland: mean score: 79.5/100
2. Sweden: mean score: 65.1/100
3. Denmark: mean score: 57.7/100
7. Italy: mean score: 42.2/100
11. France: mean score: 38.3/100
17. United Kingdom: mean score: 30.2/100
18. Germany: mean score: 30.0/100
21. Spain: mean score: 24.5/100
(źródło: http://www.laquadrature.net/wiki/Telecoms_package_directives_2nd_reading_by_country)

Obecnie, gdy ta zasada jest ona zagrożona przez niejawne negocjowanie środków nadzoru nad Internetem tylko z nich nieliczni podpisali się pod wnioskiem, który zobowiązuje europejskich negocjatorów do przestrzegania podstawowych reguł praworządności.
1. Denmark: 69,2/100
2. Netherlands: 62,5/100
3. Sweden: 61,1/100
7. France: 48,6/100
8. Spain: 47,9/100
13. Italy: 30,5/100
14. Germany: 30,3/100
16. United Kingdom: 27,3/100
25. Poland: 12,0/100
(źródło: http://www.laquadrature.net/wiki/Written_Declaration_12/2010_signatories_list)

Z tych dwóch list widać, że polscy politycy są wyjątkowo mało konsekwentni.

Szanowny Panie Profesorze,

Mamy świadomość, że przewodniczącym trudno angażować się w inicjatywy oddolne jakimi są deklaracje pisemne posłów. Może jednak zrobić wyjątek, bo jest to inicjatywa nie tylko ważka, ale także ponad politycznymi podziałami - jej autorami są posłowie z trzech głównych europejskich grup politycznych (konserwatystów, socjaldemokratów i liberałów): Françoise Castex (S&D), Zuzana Roithová (EPP), Alexander Alvaro (ALDE), Stavros Lambrinidis (S&D). Dlatego prosimy Pana Przewodniczącego aby podpisał Deklarację WD12 i poinformował o tym polskich posłów.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License